เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.
1 ขุนภักดีสุขกิจ 2481-2482
2 ขุนวินิจสุขเวช 2483-2484
3 ขุนวรศาสตร์เวชการ 2485-2493
4 น.พ.วิเศษ  บุษประเวศน์ 2494-2497
5 น.พ.ชัชวาล  วีรพันธ์ 2497-2499
6 ขุนขจัดสรรพโรค 2500-2501
7 น.พ.ศิริพันธ์  จาตุรงคกุล 2501-2503
8 น.พ.ถวิล  สุนทรารักษ์ 2503-2519
9 น.พ.สกุล  มีกังกาล 2519-2523
10 น.พ.ไชยทอง ไกรโชค 2523-2532
11 น.พ.ชัยชนะ  สุวรรณเวช 2532-2534
12 น.พ.นพดล  ปฏิทัศน์ 2534-2539
13 น.พ.จตุรงค์  ธีระกนก 2539-2540
14 น.พ.อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ 2540-2542
15 น.พ.นรังสันต์  พีรกิจ 2542-2545
16 น.พ.วิชัย  ขัตติยวิทยากุล 2545-2546
17 น.พ.ชรัตน์  วสุธาดา 2546-2548
18 น.พ.คิมหันต์  ยงรัตนกิจ 2548-2552
19 ดร.น.พ.ไพศาล วรสถิตย์ 2552-2553
20 น.พ.สอาด  วีระเจริญ 2553-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com