|หน้าหลัก | ตรวจสอบห้องประชุม |จองห้องประชุม | ข้อมูลการจองห้องประชุม|

ลำดับ เรื่อง กลุ่มงาน ห้องที่ใช้ วันเวลาที่ใช้ ผู้จอง อุปกรณ์ที่ใช้
1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 27 กันยายน 2562เวลา 08:30 น. 27 กันยายน 2562เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
2 เครือข่ายพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09:30 น. 15 พฤษภาคม 2562เวลา 16:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
3 ประชุมติดตามการจัดทำเอกสาร ita กลุ่มงานนิติการ ขุนภักดีสุขกิจ 25 เมษายน 2562เวลา 08:00 น. 25 เมษายน 2562เวลา 16:30 น. นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
4 ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 19 เมษายน 2562เวลา 08:30 น. 19 เมษายน 2562เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
5 ประชุมติดตามงาน ITA กลุ่มงานนิติการ ขุนภักดีสุขกิจ 18 เมษายน 2562เวลา 09:00 น. 18 เมษายน 2562เวลา 16:00 น. นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
6 ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 12 เมษายน 2562เวลา 08:30 น. 12 เมษายน 2562เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
7 คกก.บริหาร สสจ.(กบห.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 28 มีนาคม 2562เวลา 08:30 น. 28 มีนาคม 2562เวลา 12:00 น. ศุภกาญจน์   
8 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มงานนิติการ ขุนภักดีสุขกิจ 22 มีนาคม 2562เวลา 08:00 น. 22 มีนาคม 2562เวลา 16:30 น. นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
9 Morning Talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 21 มีนาคม 2562เวลา 08:00 น. 21 มีนาคม 2562เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์   
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ให้เป็น ผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ ครั้งที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 20 มีนาคม 2562เวลา 08:00 น. 20 มีนาคม 2562เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
11 ประชุมติดตามการจัดทำหลักฐานเชิงประจัก กลุ่มงานนิติการ ขุนภักดีสุขกิจ 15 มีนาคม 2562เวลา 08:30 น. 15 มีนาคม 2562เวลา 16:30 น. คุณมนต์ชัย  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
12 Morning Talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 14 มีนาคม 2562เวลา 08:00 น. 14 มีนาคม 2562เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์   
13 Morning Talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 7 มีนาคม 2562เวลา 08:00 น. 7 มีนาคม 2562เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์   
14 การบันทึกข้อมูลLTC กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 6 มีนาคม 2562เวลา 08:00 น. 7 มีนาคม 2562เวลา 08:00 น. กมลรัตน์ สุขแสวง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
15 ประชุม CDCU ขุนภักดีสุขกิจ 1 มีนาคม 2562เวลา 08:30 น. 1 มีนาคม 2562เวลา 16:30 น. นายเกรียงชัย เอกา  โปรเจ็คเตอร์  
16 คณะกรรมหาร สสจ. (กบห.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 28 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:30 น. 28 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 12:00 น. ศุภกาญจน์   
17 อบรมCare giver 420 ชม. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 25 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:30 น. 26 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. กมลรัตน์ สุขแสวง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
18 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ให้เป็น ผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ ครั้งที่ 2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 22 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:00 น. 22 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
19 รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 20 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
20 การพัฒนาผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักสู่Mini R2R (คลินิก R2R ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 20 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 09:30 น. 21 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
21 รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขุนภักดีสุขกิจ 20 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
22 รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ไอยรา 20 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:00 น. 21 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 17:00 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
23 ประชุมติดตามการจัดทำหลักฐานเชิงประจัก กลุ่มงานนิติการ ขุนภักดีสุขกิจ 15 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:30 น. 15 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. นายมนต์ชัย  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
24 ประชุม morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 14 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:00 น. 14 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์   
25 โครงการอบรมฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจผู้ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิต กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 14 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:30 น. 15 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. ชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
26 ีupdate emergency care รุ่น 2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 13 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:30 น. 14 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. กมลเนตร   โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
27 โครงการประชุมเชิงปกิบัติการพัมยนาระบบบริการป้องกันและแก้ไขปัยหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 12 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:30 น. 12 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. นางชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
28 ีUpdate Emergency care รุ่น1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:30 น. 12 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. กมลเนตร  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
29 morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 7 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08:00 น. 7 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์   
30 การพัฒนาผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักสู่Mini R2R (คลินิก R2R ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 6 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 09:30 น. 7 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16:30 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค