|หน้าหลัก | ตรวจสอบห้องประชุม |จองห้องประชุม | ข้อมูลการจองห้องประชุม|

ลำดับ เรื่อง กลุ่มงาน ห้องที่ใช้ วันเวลาที่ใช้ ผู้จอง อุปกรณ์ที่ใช้
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ"ถอดบทเรียนการวิจัยสสจ.สุรินทร์"ที่ได้ทำสำเร็จแล้วให้เป็นผลงานวิจัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 24 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 24 ตุลาคม 2561เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ”ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ให้เป็นผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 25 กันยายน 2561เวลา 08:30 น. 25 กันยายน 2561เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
3 ประชุม Morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 30 สิงหาคม 2561เวลา 08:00 น. 30 สิงหาคม 2561เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ”ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ให้เป็นผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ ขุนภักดีสุขกิจ 28 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 28 สิงหาคม 2561เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
5 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 23 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 23 สิงหาคม 2561เวลา 12:00 น. ศุภกาญจน์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
6 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน RDU จ.สุรินทร์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ห้องศรีผไท 23 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 23 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นายปณต อัศววิวัฒน์พงศ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
7 คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 23 สิงหาคม 2561เวลา 13:00 น. 23 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นางฐิตาพร คำนุ   โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
8 ประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภืในวัยรุ่นจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1-2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 22 สิงหาคม 2561เวลา 13:00 น. 22 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นางฐิตาพร คำนุ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
9 การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ห้องกันเกรา 21 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 21 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นุชจิรา สมัครสมาน  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
10 ประชุมคณะกรรมการ NCD Board จ.สุรินทร์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 20 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 20 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. ศิริรัตน์ โสตศิริ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
11 ประชุมคณะกรรมเขตสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ห้องศรีผไท 17 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 17 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. ศุภกานต์ แสนมั่น  โน๊คบุ๊ค  
12 ประชุม Morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 16 สิงหาคม 2561เวลา 08:00 น. 16 สิงหาคม 2561เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
13 ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ขุนภักดีสุขกิจ 16 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 16 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. มีนา มีทรัพย์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
14 อบรมเชิงปฏิบัติการ"ถอดบทเรียนการวิจัยสสจ.สุรินทร์"ที่ได้ทำสำเร็จแล้วให้เป็นผลงานวิจัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 15 สิงหาคม 2561เวลา 08:00 น. 15 สิงหาคม 2561เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
15 ประชุมกรรมการ MCH Board จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 10 สิงหาคม 2561เวลา 08:00 น. 10 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นางจารุวรรณ เย็นเสมอ   โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
16 ประชุม morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 9 สิงหาคม 2561เวลา 08:00 น. 9 สิงหาคม 2561เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
17 ประชุมผู้รับผิดชอบ HIV คลินิก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ไอยรา 8 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 8 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. น.ส.อาทิตยา วรรณธาดา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
18 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 3 สิงหาคม 2561เวลา 13:30 น. 3 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นภัสกร   
19 ประชุมแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้องศรีผไท 3 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 3 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. ภัทราวดี  โปรเจ็คเตอร์  
20 ประชุม Morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 2 สิงหาคม 2561เวลา 08:00 น. 2 สิงหาคม 2561เวลา 09:30 น. ศุภกาญจน์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
21 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานจพ.เภสัชกรรม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 2 สิงหาคม 2561เวลา 13:30 น. 2 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นภัสกร   
22 ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 2 สิงหาคม 2561เวลา 08:00 น. 2 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. สมรัตน์   
23 ติดตามงานLTC กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 2 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 2 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. กมลรัตน์ สุขแสวง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
24 อบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 1 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 1 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. กาญจนา ใจองอาจ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
25 รับประเมิน IHR กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ไอยรา 1 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 2 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. นางผุสรัตน์ ยวงทอง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
26 ประชุมประชุมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ครั้งที่ 5/2561 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ห้องกันเกรา 31 กรกฏาคม 2561เวลา 08:30 น. 31 กรกฏาคม 2561เวลา 12:00 น. ปัทมา เมี้ยนกลาง   
27 ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/61 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ห้องกันเกรา 27 กรกฏาคม 2561เวลา 08:30 น. 27 กรกฏาคม 2561เวลา 14:00 น. จิริยะฉัตร  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
28 คณะกรรมการบริหาร สสจ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 26 กรกฏาคม 2561เวลา 08:30 น. 26 กรกฏาคม 2561เวลา 13:00 น. ศุภกาญจน์   
29 การพัฒนาระบบส่งต่อ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ห้องศรีผไท 26 กรกฏาคม 2561เวลา 08:30 น. 26 กรกฏาคม 2561เวลา 16:30 น. นางมัจฉา มิ่งพฤกษ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
30 ติดตามการดำเนินงานด้านการพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ห้องกันเกรา 25 กรกฏาคม 2561เวลา 08:30 น. 25 กรกฏาคม 2561เวลา 16:30 น. นุชจิรา สมัครสมาน  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer