|หน้าหลัก | ตรวจสอบห้องประชุม |จองห้องประชุม | ข้อมูลการจองห้องประชุม|

ลำดับ เรื่อง กลุ่มงาน ห้องที่ใช้ วันเวลาที่ใช้ ผู้จอง อุปกรณ์ที่ใช้
1 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 25 กรกฏาคม 2561เวลา 08:30 น. 25 กรกฏาคม 2561เวลา 16:30 น. นางชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ MCATT กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 27 มีนาคม 2561เวลา 09:11 น. 28 มีนาคม 2561เวลา 17:00 น. นางชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
3 อบรม EMR กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 22 มีนาคม 2561เวลา 08:31 น. 26 มีนาคม 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
4 ติดตามผลการดำเนินงานจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ห้องกันเกรา 0 543เวลา 00:00 น. 7 มีนาคม 2561เวลา 16:30 น. ชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
5 รับการตรวจราชการ รอบที 1 ปี 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 21 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08:30 น. 21 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
6 รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 21 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08:30 น. 21 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
7 รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขุนภักดีสุขกิจ 21 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08:30 น. 21 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
8 ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 16 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08:30 น. 16 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:00 น. พรรณาภา  โน๊คบุ๊ค  
9 อบรม EMR กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 9 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08:31 น. 9 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
10 เชิงปฏิบัติการแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและระบบติดตามผู้สัมผัสโรคฯ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ขุนภักดีสุขกิจ 8 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08:30 น. 8 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:30 น. ผุสรัตน์ ยวงทอง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการจิตแพทย์พี่เลี้ยง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 6 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09:11 น. 6 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 17:00 น. นางชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
12 การประชุมติดตามการดำเนินงานหลักประกันฯครั้งที่2/2561 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ห้องศรีผไท 5 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09:00 น. 5 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:30 น. สุธาดา ศิริกิจจารักษ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
13 อบรม EMR กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 5 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 08:33 น. 7 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี   โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
14 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / รพท / รพช กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 31 มกราคม 2561เวลา 08:31 น. 31 มกราคม 2561เวลา 16:00 น. พรรณาภา   โน๊คบุ๊ค  
15 ประชุมพัฒนาข้อมูล ckd cvd กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 31 มกราคม 2561เวลา 08:30 น. 31 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. ศิริรัตน์ โสตศิริ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
16 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขุนภักดีสุขกิจ 31 มกราคม 2561เวลา 09:00 น. 31 มกราคม 2561เวลา 17:00 น. อัมรา ขอชัย  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
17 ประชุม Morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 30 มกราคม 2561เวลา 08:00 น. 30 มกราคม 2561เวลา 09:30 น. วันวิษา สุขนิตย์   
18 ประชุมคณะอนุกรรมการซื้อร่วม ทันตกรรม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ห้องกันเกรา 30 มกราคม 2561เวลา 13:30 น. 30 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. เบญจวรรณ กิ่งมณี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
19 ประชุมพัฒนาระบบ การดำเนินงานเพื่อลดโรค NCDs, โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศระบบข้อมูลรายงาน 43 แฟ้มผ่านระบบ HDC กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 30 มกราคม 2561เวลา 08:30 น. 30 มกราคม 2561เวลา 17:30 น. กชพรรณ วรรณศิริ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
20 ประชุมคณะอนุกรรมการซื้อร่วม รังสี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ห้องกันเกรา 29 มกราคม 2561เวลา 13:30 น. 29 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. เบญจวรรณ กิ่งมณี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
21 ประชุมพัฒนาระบบ การดำเนินงานเพื่อลดโรค NCDs, โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศระบบข้อมูลรายงาน 43 แฟ้มผ่านระบบ HDC กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 29 มกราคม 2561เวลา 08:30 น. 29 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. ศิริรัตน์ โสตศิริ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
22 สอบพกส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 26 มกราคม 2561เวลา 08:00 น. 26 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. สมรัตน์   
23 สอบพกส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 26 มกราคม 2561เวลา 08:00 น. 26 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. สมรัตน์   
24 สอบพกส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 25 มกราคม 2561เวลา 08:00 น. 25 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. สมรัตน์   
25 ประชุมเพื่อเตรียมพื้นที่การเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงและการบาดเจ็บ (BRFSS) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 25 มกราคม 2561เวลา 08:30 น. 25 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. สุดา ราชอาษา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
26 ประชุม ครู ก. รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ขุนภักดีสุขกิจ 25 มกราคม 2561เวลา 08:30 น. 26 มกราคม 2561เวลา 17:00 น. สุจิตรา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
27 ประชุมยาปลอดภัยในชุมชน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ไอยรา 25 มกราคม 2561เวลา 09:00 น. 25 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. ภารดี ปลอดภัย  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
28 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นปี60 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 24 มกราคม 2561เวลา 09:00 น. 24 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. ทิพวรรณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
29 สัมภาษณ์เพื่อย้ายข้าราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 24 มกราคม 2561เวลา 13:01 น. 24 มกราคม 2561เวลา 16:30 น. นภัสกร   
30 สอบ พกส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 24 มกราคม 2561เวลา 08:01 น. 24 มกราคม 2561เวลา 11:30 น. มุกรินทร์