|หน้าหลัก | ตรวจสอบห้องประชุม |จองห้องประชุม | ข้อมูลการจองห้องประชุม|

ลำดับ เรื่อง กลุ่มงาน ห้องที่ใช้ วันเวลาที่ใช้ ผู้จอง อุปกรณ์ที่ใช้
1 จัดประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 27 กันยายน 2562เวลา 08:30 น. 27 กันยายน 2562เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
2 ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 19 เมษายน 2562เวลา 08:30 น. 19 เมษายน 2562เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
3 ประชุมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 12 เมษายน 2562เวลา 08:30 น. 12 เมษายน 2562เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ให้เป็น ผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ ครั้งที่3 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 12 ธันวาคม 2561เวลา 08:30 น. 12 ธันวาคม 2561เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ให้เป็น ผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ ครั้งที่2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 13 พฤศจิกายน 2561เวลา 08:30 น. 13 พฤศจิกายน 2561เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
6 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 9 พฤศจิกายน 2561เวลา 08:30 น. 9 พฤศจิกายน 2561เวลา 16:30 น. cm2  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
7 ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น มาตรา41 กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ห้องกันเกรา 29 ตุลาคม 2561เวลา 13:30 น. 29 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. น.ส.ปัทมา เมี้ยนกลาง   
8 ประชุม คณะกรรมการบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 25 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 25 ตุลาคม 2561เวลา 12:00 น. วันวิษา สุขนิตย์   
9 พิจารณาหลักเกณฑ์จัดสรรค่าบริหารจัดการสำหรับ รพ.สต.(Fix Cost) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ห้องกันเกรา 19 ตุลาคม 2561เวลา 09:00 น. 19 ตุลาคม 2561เวลา 15:30 น. สุธาดา ศิริกิจจารักษ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
10 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 19 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 19 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
11 ประชุม Morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 18 ตุลาคม 2561เวลา 08:00 น. 18 ตุลาคม 2561เวลา 09:30 น. วันวิษา สุขนิตย์   
12 ประชุมเตรียมการประชุมถ่ายทอดแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 18 ตุลาคม 2561เวลา 09:30 น. 18 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
13 ประชุมการจัดทำแผน สสจ.สร ปี 62 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 17 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 17 ตุลาคม 2561เวลา 17:00 น. นางฐาปนิต อมรชินธนา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
14 ประชุมติดตามงาน ศปถ.อำเภอนำร่อง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องกันเกรา 16 ตุลาคม 2561เวลา 09:00 น. 16 ตุลาคม 2561เวลา 16:00 น. จุฑาทิพ ต่อยอด  โปรเจ็คเตอร์  
15 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 16 ตุลาคม 2561เวลา 13:00 น. 16 ตุลาคม 2561เวลา 17:00 น. อัมรา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
16 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขุนภักดีสุขกิจ 12 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 12 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. cm 2  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
17 เตรียมโครงการหมอชวนวิ่ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ห้องกันเกรา 11 ตุลาคม 2561เวลา 13:00 น. 11 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. นายกมล สกุลวัฒนา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
18 ประชุมสภาพลเมือง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ขุนภักดีสุขกิจ 11 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 11 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. ศุภกานต์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
19 ประชุมคณะทำงานปฏิคม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 10 ตุลาคม 2561เวลา 13:30 น. 10 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. ศุภกาญจน์   
20 Tele conference การดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ไอยรา 10 ตุลาคม 2561เวลา 13:00 น. 10 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. นางสุธาดา ศิริกิจจารักษ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
21 การจัดทำแผนชายแดน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 9 ตุลาคม 2561เวลา 13:00 น. 9 ตุลาคม 2561เวลา 17:30 น. นางฐาปนิต อมรชินธนา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
22 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ TO BE NUMBER ON กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 8 ตุลาคม 2561เวลา 08:00 น. 8 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. รักษ์ติยา สุขยานุดิษฐ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
23 ประชุมข้าราชการใหม่ จัดทำ ก.พ.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 5 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 5 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. สุรวิช   
24 ประชุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พกส. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 5 ตุลาคม 2561เวลา 13:00 น. 5 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. นภัสกร   
25 ประชุมข้าราชการใหม่ จัดทำ ก.พ.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 5 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 5 ตุลาคม 2561เวลา 12:30 น. สุรวิช   
26 คณะกรรมการ to be number one กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องกันเกรา 4 ตุลาคม 2561เวลา 13:30 น. 4 ตุลาคม 2561เวลา 16:00 น. รักษ์ติยา  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
27 ประชุม Morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 4 ตุลาคม 2561เวลา 08:00 น. 4 ตุลาคม 2561เวลา 09:30 น. วันวิษา สุขนิตย์   
28 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการวิจัย สสจ.สุรินทร์” ที่ได้ทำสำเร็จแล้ว ให้เป็น ผลงานวิจัย ที่น่าภาคภูมิใจ ครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 4 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 4 ตุลาคม 2561เวลา 17:00 น. นส.ภวนันท์ เกิดเหมาะ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
29 มาตรฐานการพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ห้องกันเกรา 1 ตุลาคม 2561เวลา 08:30 น. 1 ตุลาคม 2561เวลา 16:30 น. นุชจิรา สมัครสมาน  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
30 ประชุมจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 28 กันยายน 2561เวลา 08:00 น. 28 กันยายน 2561เวลา 16:30 น. กันตภณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค