|หน้าหลัก | ตรวจสอบห้องประชุม |จองห้องประชุม | ข้อมูลการจองห้องประชุม|

ลำดับ เรื่อง กลุ่มงาน ห้องที่ใช้ วันเวลาที่ใช้ ผู้จอง อุปกรณ์ที่ใช้
1 อบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 1 สิงหาคม 2561เวลา 08:30 น. 1 สิงหาคม 2561เวลา 16:30 น. กาญจนา ใจองอาจ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
2 รับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 4 กรกฏาคม 2561เวลา 08:00 น. 4 กรกฏาคม 2561เวลา 17:00 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
3 รับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องศรีผไท 4 กรกฏาคม 2561เวลา 08:00 น. 4 กรกฏาคม 2561เวลา 17:00 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
4 รับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขุนภักดีสุขกิจ 4 กรกฏาคม 2561เวลา 08:00 น. 4 กรกฏาคม 2561เวลา 17:00 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
5 อบรมemtb กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 2 กรกฏาคม 2561เวลา 08:30 น. 2 กรกฏาคม 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
6 อบรม emtb กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 28 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 28 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
7 อบรมemtb กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 22 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 22 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
8 ประชุมพิจารณาเนื้อหาและการนำเสนอสไสด์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 15 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 15 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
9 อบรมemtb กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 15 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 15 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
10 เตรียมรับเยี่ยมโครงการเสริมพลังครั้งที่ 2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 12 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 12 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. นางบุปผาชาติ ทีงาม  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
11 อบรม emtb กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 8 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 8 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
12 ประชุมตรวจราชการรายคณะ(คณะที่1 และคณะที่3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 7 มิถุนายน 2561เวลา 09:00 น. 8 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
13 ประชุม emer กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 7 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 7 มิถุนายน 2561เวลา 16:00 น. สุชาวดี  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
14 เยี่ยมเสริมพลังการดเนินงานพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้นและออทิสติก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 6 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 6 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. ชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
15 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย TB/HIV กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ขุนภักดีสุขกิจ 6 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 6 มิถุนายน 2561เวลา 17:30 น. เพ็ญนภา จรจอม  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
16 ติดตามงานตามมาตรฐาน "คลินิกวัยรุ่น" และ "อำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ" ปี 2561 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 5 มิถุนายน 2561เวลา 08:00 น. 5 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. นางฐิตาพร คำนุ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
17 อบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 1 มิถุนายน 2561เวลา 08:30 น. 4 มิถุนายน 2561เวลา 16:30 น. กาญจนา ใจองอาจ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขุนภักดีสุขกิจ 31 พฤษภาคม 2561เวลา 08:00 น. 31 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. กมลรัตน์ สุขแสวง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค  
19 ประชุม morning talk กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 30 พฤษภาคม 2561เวลา 08:00 น. 30 พฤษภาคม 2561เวลา 09:30 น. วันวิษา สุขนิตย์   
20 ประชุมชี้แจงให้พื้นที่ทราบแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 29 พฤษภาคม 2561เวลา 09:00 น. 29 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
21 เยี่ยมเสริมพลังผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องศรีผไท 28 พฤษภาคม 2561เวลา 08:03 น. 28 พฤษภาคม 2561เวลา 16:00 น. ชมสินณ์ งามแสง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
22 สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องกันเกรา 25 พฤษภาคม 2561เวลา 08:00 น. 25 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. สมรัตน์   
23 สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 25 พฤษภาคม 2561เวลา 08:00 น. 25 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. สมรัตน์   
24 ประชุมกลุ่มงานเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ห้องกันเกรา 23 พฤษภาคม 2561เวลา 09:00 น. 23 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
25 ประชุมกู้ชีพใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขุนภักดีสุขกิจ 23 พฤษภาคม 2561เวลา 08:30 น. 25 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. สุชาวดี   โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
26 ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป ห้องกันเกรา 22 พฤษภาคม 2561เวลา 08:30 น. 22 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. วันวิษา สุขนิตย์   
27 การดำเนินงานสำรวจการตีตราและการเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ขุนภักดีสุขกิจ 22 พฤษภาคม 2561เวลา 08:30 น. 22 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. นางผุสรัตน์ นวงทอง  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
28 อบรมปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุขใหม่ ปี 2561 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขุนภักดีสุขกิจ 21 พฤษภาคม 2561เวลา 08:30 น. 21 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. กาญจนา ใจองอาจ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
29 คณะกรรมการ SP กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ขุนภักดีสุขกิจ 18 พฤษภาคม 2561เวลา 08:30 น. 18 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. นวลพรรณ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊คบุ๊ค
Visualizer  
30 ประชุมกรรมการสอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องศรีผไท 16 พฤษภาคม 2561เวลา 08:00 น. 16 พฤษภาคม 2561เวลา 16:30 น. สมรัตน์