Our Blog

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SURIN CHAMPIONSHIP 2020

  • Standard
  • 0

ประกวด วันที่  21 กันยายน 2562

ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1. กติกา มีดังนี้

                   1. แข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมตัวกันจำนวน  12 -20 คน (ชาย / หญิง หรือผสมก็ได้)

                   2. เป็นนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.

                   3. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สถานศึกษาของตนเองหรือสังกัดสถานศึกษา

                   4. มีความสามารถในการเต้น Cover Dance  ไม่จำกัดศิลปิน

                   5. แข่งขันโดยใช้เพลงไตเติ้ล 20 วินาที และสามารถเตรียมตัดเพลงมาเองได้

                   6. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้

                   7. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)

                   8. ใช้เวลาแสดงทีมละ 5 นาที

                   9. แต่ละอำเภอสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ ทั้ง 3 รุ่น ๆ ละ 1 ทีม

                             9.1 รุ่น Junior            อายุระหว่าง 6 – 9 ปี (บริบูรณ์)

                             9.2 รุ่น Pre-Teenage    อายุระหว่าง 9 – 14 ปี (บริบูรณ์)

                             9.3 รุ่น Teenage         อายุระหว่าง 14 – 22 ปี (บริบูรณ์)

2. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

                   2.1 ใบสมัครทีมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE

                   2.2 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน  จำนวน 1 ชุด

                   2.3 ใบรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด

                   2.4 ภาพถ่ายทีมประกวด ขนาด 8 X 10 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

Tags: , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!