Our Blog

เอกสารคำขออนุญาตด้านอาหาร

  • Standard
  • 0

โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ชุดเอกสารคําขอตามประเภทอาหาร (สําหรับยื่นขอใหม่)

ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
Word PDF ตัวอย่าง
1 ชุดคําขอผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(น้ำดื่มบรรจุขวด บรรจุถัง บรรจุถ้วย)
2 ชุดคําขอผลิตอาหาร GMP สุขลักษณะทั่วไป
(น้ําแข็ง,ชา,ชาสมุนไพร,น้ําปลา,น้ําส้มสายชู,ซอส,ขนมปัง, ขนมอบ,ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก เป็นต้น…ฯลฯ)
3 ชุดคําขอผลิตอาหาร Primary GMP
(ข้าวสารบรรจุถุง,น้ําพริก,พริกแกง,ขนมทอด,แซนด์วิช,สายไหม,นางเล็ด,ข้าวเม้า…ฯลฯ)
4 ชุดคําขอผลิตอาหาร Re-Process
(นมโค,นมปรุงแต่ง,ผลิตภัณฑ์นม,นมเปรี้ยว,ไอศกรีม,อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เช่น น้ําหวานบรรจุขวด, น้ําหวานเกล็ดหิมะเป็นต้น)
5 ชุดคําขอนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

คําขออนุญาตด้านสถานที่

ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
Word PDF ตัวอย่าง
1 คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร
2 คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)
3 คำขอต่ออายุสถานที่ผลิตอาหาร (อ.3)
4 คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)
5 คำขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.5)
6 คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)
7 คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
8 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8)
9 คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9)
10 คำขอย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.10)
11 คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
12 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)
13 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
14 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
15 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ส.5)
16 แบบขอยกเลิกใบอนุญาต

คําขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์

ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
Word PDF ตัวอย่าง
1 แบบฟอร์มการขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นคำขอด้านอาหารทางอินเทอร์เน็ต (E-submission) สำหรับผู้ดำเนินกิจการ หรือผู้รับอนุญาต
2 หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นเข้าใช้ระบบ E-submision แทนผู้รับอนุญาต)
3 ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.5)
(ใช้เฉพาะอาหารที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)
4 เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์สำหรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)
(ใช้เฉพาะอาหารที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)
5 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (สบ.5-2)
(ใช้เฉพาะอาหารที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)
6 เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ (สบ.5-3)
(ใช้เฉพาะอาหารที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)
7 เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (สบ.5-4)
(ใช้เฉพาะอาหารที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)
8 เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัดหรือสารสังเคราะห์ (สบ.5-5)
(ใช้เฉพาะอาหารที่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)
9 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6)

คําขอและเอกสารอื่นๆ

ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
Word PDF ตัวอย่าง
1 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
2 หนังสือมอบอำนาจ (ให้ทำการแทนเฉพาะคราว)
3 คำรับรองของผู้รับอนุญาต
Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!