เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 

เลือกอำเภอ
ลำดับ รหัสอำเภอ อำเภอ รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ที่ตั้ง
หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล
1 01 เมือง 03089 รพ.สต.ตั้งใจ บ้านตั้งใจ 01 ต.ตั้งใจ
2 01 เมือง 03090 รพ.สต.เพี้ยราม บ้านเพี้ยราม 01 ต.เพี้ยราม
3 01 เมือง 03091 รพ.สต.นาดี บ้านกระทมพรง 12 ต.นาดี
4 01 เมือง 03092 รพ.สต.บ้านสำโรง บ้านสำโรง 03 ต.ท่าสว่าง
5 01 เมือง 03093 รพ.สต.ท่าสว่าง บ้านตาแบน 10 ต.ท่าสว่าง
6 01 เมือง 03094 รพ.สต.สลักได บ้านสลักได 01 ต.สลักได
7 01 เมือง 03095 รพ.สต.ตาอ็อง บ้านตาอ็อง 01 ต.ตาอ็อง
8 01 เมือง 03096 รพ.สต.บ้านกาเกาะ บ้านกาเกาะ 09 ต.ตาอ็อง
9 01 เมือง 03097 รพ.สต.สำโรง บ้านทับกระบือ 02 ต.สำโรง
10 01 เมือง 03098 รพ.สต.แกใหญ่ บ้านแกใหญ่ 01 ต.แกใหญ่
11 01 เมือง 03099 รพ.สต.นอกเมือง บ้านตะตึงไถง 05 ต.นอกเมือง
12 01 เมือง 03100 รพ.สต.คอโค บ้านคอโค 01 ต.คอโค
13 01 เมือง 03101 รพ.สต.สวาย บ้านตารอด 02 ต.สวาย
14 01 เมือง 03102 รพ.สต.เฉนียง บ้านเฉนียง 01 ต.เฉนียง
15 01 เมือง 03103 รพ.สต.เทนมีย์ บ้านทำนบ 03 ต.เทนมีย์
16 01 เมือง 03104 รพ.สต.นาบัว บ้านนาสาม 06 ต.นาบัว
17 01 เมือง 03105 รพ.สต.เมืองที บ้านโคกลำดวน 07 ต.เมืองที
18 01 เมือง 03106 รพ.สต.ราม บ้านบรมสุข 07 ต.ราม
19 01 เมือง 03107 รพ.สต.บุฤาษี บ้านหนองเยีย 03 ต.บุฤาษี
20 01 เมือง 03108 รพ.สต.ตระแสง บ้านตระแสง 01 ต.ตระแสง
21 01 เมือง 03109 รพ.สต.แสลงพันธ์ บ้านแสลงพันธ์ 01 ต.แสลงพันธ์
22 01 เมือง 03110 รพ.สต.กาเกาะ บ้านกาเกาะ 08 ต.กาเกาะ
23 01 เมือง 13848 รพ.สต.บ้านอาลอ บ้านอาลอ 10 ต.นาดี
24 01 เมือง 13849 รพ.สต.บ้านนาบัว บ้านนาบัว 01 ต.นาบัวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com