เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 

ลำดับ อำเภอ รหัส 5 หลัก ชื่อสถานบริการ ประเภท ตำบล หมู่
1 เมือง 10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ ในเมือง -
2 ชุมพลบุรี 10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี โรงพยาบาลชุมชน ชุมพลบุรี 1
3 ท่าตูม 10916 โรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลชุมชน ท่าตูม 7
4 จอมพระ 10917 โรงพยาบาลจอมพระ โรงพยาบาลชุมชน จอมพระ 6
5 ปราสาท 10918 โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลชุมชน กังแอน 2
6 กาบเชิง 10919 โรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลชุมชน กาบเชิง 1
7 รัตนบุรี 10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี โรงพยาบาลชุมชน รัตนบุรี 8
8 สนม 10921 โรงพยาบาลสนม โรงพยาบาลชุมชน สนม 3
9 ศีขรภูมิ 10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ โรงพยาบาลชุมชน ระแงง 1
10 สังขะ 10923 โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลชุมชน สังขะ 1
11 ลำดวน 10924 โรงพยาบาลลำดวน โรงพยาบาลชุมชน ลำดวน 3
12 สำโรงทาบ 10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ โรงพยาบาลชุมชน หนองไผ่ล้อม 1
13 บัวเชด 10926 โรงพยาบาลบัวเชด โรงพยาบาลชุมชน บัวเชด 1
14 พนมดงรัก 22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลชุมชน บักได 18
15 เมือง 11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โรงพยาบาล (นอกสังกัด สธ.) ในเมือง -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com