เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> กิจกรรมเด่น
การอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ.สุรินทร์ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผชชว.สสจ.สุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ และบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อส่งเสริมให้แพทย์แผนปัจจุบันมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจด้านการแพทย์แผนไทยและสามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และผู้มารับบริการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์แผนปัจจุบันที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนปัจจุบันที่สนใจ ในเขตสุขภาพที่ 9 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 6.45 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พร้อมภรรยา นำข้าราชการสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 87 รูป ณ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และลงนามถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา(ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์)แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในครั้งนี้ด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยผ่านนโยบาย Value Based-Healthcare (การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า) 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยผ่านนโยบาย Value Based-Healthcare (การดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า) ” ซึ่งมี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ,นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการประชุม โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชี และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตสุขภาพที่ 9 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561 และ แพทย์หญิงลลิตยา กองคำ ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้อธิบายถึงหลักการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้การดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ (Auditor) ระดับเขต และให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ (Auditor) ระดับเขต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ตลอดจนถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำสิ่งที่ยังเป็นปัญหา มาจัดการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาในปีถัดไป ซึ่งจัดโดย เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาราษฎร์ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของข้าราชการ และประชากรทุกหมู่เหล่า ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
รับมอบอาคาร “พรหมคุณ” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานรับมอบอาคาร “พรหมคุณ” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จากเงินบริจาค มูลค่า 2,119,000 บาท โดย คุณสมชาย บวรวงศ์ดิลก คณะศิษยานุศิษย์ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ จากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และส่งมอบต่อ โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ,นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ,นางสมโบว์ ฉัตรดำรง สาธารณสุขอำเภอปราสาท ,นายอุทัย หวังทางมี กำนันตำบลสมุด รับมอบอาคารจากประธานฯ
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 (16 ปี TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เขต 33 และนางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบตัดสินระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 (16 ปี TO BE NUMBER ONE) ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรม ในงานมีการให้ความรู้การกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
งานพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี เนื่องในงานพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน วางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

  25 เมษายน 2561 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com