เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> กิจกรรมเด่น
องคมนตรี (พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก)  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ ต้นแบบด้านการบริการด้วยการแพทย์ผสมผสานที่มีคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์วิถีธรรม เด่นเรื่องสมุนไพรรักษาพิษงู และรักษาโรคตาด้วยหนามหวาย 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจังหวัดสุรินทร์ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะส่วนราชการให้การต้อนรับ
 พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลแห่งนี้เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลอยู่ในความนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทุกแห่ง มีอัตลักษณ์ร่วมกันคือ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than a Hospital)” โดยการเป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่และชุมชน บริการดี มีมาตรฐาน อบอุ่นเป็นกันเอง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสที่ผ่านมาได้รับรางวัล เช่น เป็นต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy work place) ระดับทองติดต่อกัน 5 ปี ได้รับเลือกเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ในปี 2558 และผ่านการประเมินมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital ระดับดีมากในปี 2560 มีผลงานเด่นคือ “พนมดงรักโมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ 36,480 คน บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 230 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 34 คนต่อวัน กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ให้บริการด้วยการแพทย์ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบด้านการบริการด้วยการแพทย์ผสมผสานที่มีคุณภาพ ได้แก่ 1.แพทย์แผนไทย โดยคลินิกเวชกรรมไทย บริการ นวด อบ ประคบ ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพรเฉพาะราย ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร 2.แพทย์แผนจีน ให้บริการฝังเข็ม รมยา ครอบแก้ว 3.แพทย์พื้นบ้าน มีการผสมผสานความรู้ของหมอพื้นบ้านเข้ากับการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่โดดเด่นมีสมุนไพรรักษาพิษงู และการรักษาโรคตาด้วยหนามหวาย 4.แพทย์วิถีธรรม เปิดคลินิกให้บริการและอบรมการใช้หลักยา 9 เม็ด ทุกวันศุกร์ นอกจากนี้ ได้ทำวิจัยการใช้สมุนไพรโลดทะนงแดงรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด ร่วมกับสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนำเสนองานวิจัย ในการประชุม The WONCA World Conference 2013 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค
การประชุมจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 1/2561 โดย นายภูวเดช  สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำเสนอสถานการณ์โรคและแนวทางดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีข้อสั่งการให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันโรคอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายณรงศักดิ์ บุญเฉลียว หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ (คัดกรองมะเร็งช่องปาก) เพื่อพัฒนาทันตบุคลากรในการตรวจประเมินและคัดกรองมะเร็งช่องปากในจังหวัดนำร่อง และมีการจัดการระบบส่งต่อทีีสามารถทำได้จริงในพื้นที่ ณ ห้องประชุมรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตาต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ
 ทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมทำบุญสมทบในการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมียอดบริจาค 1,003,308 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพสหสาขาวิชาชีพในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธีเปิดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสหสาขาวิชาชีพในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ 9 สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบบริการด้านสุขภาพ ได้พยายามพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและยกระดับสุขภาวะของประชาชนชาวไทย จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์เชื้อดื้อยามีความรุนแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับ
อันตรายจากการใช้ยาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่เพิ่มขึ้นทุกปีจากปัญหาดังกล่าวการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงเป็นหนึ่งในระบบบริการสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ service plan RDU เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเกิดความคุ้มค่า โดยเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือ focal point ของ service plan สาขา RDU ในระดับประเทศ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เป็น focal point ของเขตสุขภาพที่ 9 ด้วย ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปี 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 โดยในภาคเช้า เข้าตรวจเยี่ยม ER โรงพยาบาลสุรินทร์ และในภาคบ่าย ลงตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ
การพัฒนาศักยภาพ ทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 (รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560) โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวคิด บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของ พชอ.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้บริบทของอำเภอ,ทีม พชอ.เข้าใจบทบาทของตัวเอง ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน,ทีมพชอ.เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน,ทีม พชอ.สามารถสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอตามบริบทของพื้นที่ ณ โรงแรมทองธารินทร์
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์ หรือแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ร่วมก
ับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รวมถึงมีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ มีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาทั่วไป และรับบริการด้านทันตกรรม รวมทั้งสิ้น 473 คน มีผู้ป่วยนำเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 7 คน ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์เฝ้า โดยจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 29 เมื่อปี 2513 ประกอบด้วยแพทย์,ทันตแพทย์, เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 1,071 คน
เขตสุขภาพที่ 9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรทางบก

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมแคนทารี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ร่วมกับ พลตำรวจโทดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ในพิธีลงนามความร่วมมือการบันทึกข้อตกลง การบูรณาการ ด่านตำรวจ ด่านชุมชน ด่านครอบครัว เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ระหว่างเขตสุขภาพที่ 9 โดยนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กับ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน และผู้บัญชาการมนฑลทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม กล่าวว่า การดำเนินการประสานการทำงานในภาคส่วนราชการ และจิตอาสาภาคพลเรือนทั้ง 4 จังหวัด จะเกิดความคล่องตัวตั้งแต่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะถึงปีใหม่ในครั้งนี้ ดังสโลแกนของงานวันนี้ คือ 3 ด่านประสานใจ ทุกครอบครัวปลอดภัย ทุกเทศกาล จึงตั้งเป้าให้ครอบคลุมครัวเรือนให้เกิดหัวหน้าด่านครอบครัวให้ได้มากที่สุด เพื่อจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ลดลงจากปี 2560 ที่ผ่านมา หากผลการดำเนินการได้ผลดีจะขยายผลของด่านครอบครัวไปสู่ช่วงเวลาปกติ
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com